I. Kdo jsme a co nabízíme

 

Jsme internetový obchod Software.cz a prostřednictvím těchto stránek vám nabízíme prodej elektronických licencí k softwarům.

Těmito podmínkami vás ve srozumitelné formě seznámíme s tím, jak můžete naše licence objednat, jaká práva budete mít anebo co dělat v případě nejasností.

 

1. Tyto obchodní podmínky naší společnosti upit s.r.o. , sídlem V Hůrkách 2141/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ: 07522908, oddíl C vložka 302393 (dále jen „prodávající“, „my“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) na internetové adrese www.software.cz (dále jen „webová stránka“).

 

2. Předmětem smlouvy uzavírané mezi vámi jakožto kupujícím a námi jakožto prodávajícím je získání nevýhradního práva k použití softwaru, které je digitálním obsahem, nebo získání hmotného nosiče s digitálním obsahem (softwarem). U jednotlivých položek se zbožím na e-shopu je vždy specifikováno, zda bude dodáváno na hmotném nosiči, či nikoliv.

 

3. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, plnění právních povinností (archivace smluv z účetních a jiných důvodů) a z důvodu oprávněného zájmu (pro obranu v případě uplatněných nároků používat a evidence zákazníků), vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 

II. Uživatelský účet

1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nezbytný – objednávku můžete vytvořit i bez registrace.

 

2. Při registraci, ale i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání, nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem – prosíme o zachování mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho uživatelského účtu.

 

4. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. Při registraci nám také udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání novinek ze světla softwarů a licencí. Tento souhlas můžete kdykoliv v nastavení uživatelského účtu odvolat. Prosíme, seznamte se se zásadami zpracování osobních údajů.

 

III. Koupě zboží

  • Informace o zboží

1. Náš e-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si individuálně sjednáme.

 

2. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní anebo číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.

 

3. Veškerá prezentace zboží na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  •  

Jak probíhá objednávka?

 

4. Naše zboží si můžete pořídit na e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

 

5. Před zasláním Objednávky vám umožníme ve webovém rozhraní zkontrolovat a měnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé.

 

6. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy.

 

7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení elektronického potvrzení o přijetí Objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), máme právo vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Objednávky.

 

8. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

 

Forma dodání

9. Zboží dodáváme prostřednictvím zásilkové či poštovní služby jako balík nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Osobní odběr není možný.

 

10. Zboží vám bude dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.

 

11. V případě zboží jako balíku vám bude dodáno na dodací adresu uvedenou v Objednávce a měli byste ho převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme takové jednání považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátíme částku, kterou jste nám za zboží a jeho doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět k nám hradíte vy sami.

 

12. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je nutné ihned řešit s dopravcem a případné nedostatky sepsat do předávacího protokolu. Výše uvedené zboží pak nejste povinni od dopravce převzít. O zjištěném poškození nás bez zbytečného odkladu informujte a poškození prosím zdokumentujte.

 

IV. Platební podmínky

  • 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží můžete uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2701510782/2010

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

  • 2. Pokud budete platit převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v potvrzovacím e-mailu, který vám v potvrzení nabídky zašleme. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude expedováno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  • 3. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad. Ta bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Splatnost bude 14 dnů od jejího odeslání ve formátu pdf na vaši e-mailovou adresu.

  • 4. Prodávající je plátcem DPH. Informace o celkové ceně zboží včetně DPH bude uvedena u nabídky zboží.

 

V. Odstoupení od smlouvy

1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s prodávajícím výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti.

 

2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí zboží. Naše zboží však má určitá specifika, protože se jedná o digitální obsah.

 

3. Důležité upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že vám v případě koupě zboží, které je digitálním obsahem a které není dodáno na hmotném nosiči, takové zboží zpřístupňujeme ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a nemůžete tak v souladu s ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.

 

4. V případě dodání zboží, které je digitálním obsahem, ale je dodáno na hmotném nosiči, nemůžete v souladu s ust. § 1837 písm. h) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, jestliže došlo k porušení původního obalu tohoto obsahu. Tím nejsou dotčena vaše práva z vadného plnění v souladu s těmito podmínkami.

 

5. Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, prosí

m využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.

 

6. Do 14 dnů od vašeho platného odstoupení od smlouvy, jehož předmětem bylo dodání zboží, které je digitálním obsahem na hmotném nosiči a u kterého jste neporušili obal, vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinni nám zakoupené zboží zaslat na adresu … nebo nám ho jinak předat. Zboží by mělo být vráceno kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Náklady vrácení zboží nesete vy. Pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, tak i takové náklady.

 

7. Je-li vrácené zboží poškozeno vlivem vašeho nesprávného zacházení, jsme oprávněni vůči vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

8. Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží máte i v případě, že se jedná o jiné zboží než digitální obsah, vyjma dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dále dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

9. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VI. Co když zboží bude mít nějakou vadu?

1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:


má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené;


se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;


zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;


je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;


2. Odpovídáme za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad.

 

3. Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, není-li na obalu uvedena jiná doba.

 

4. Neodpovídáme za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Uplatnění práva z vadného plnění

 

1. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: licence(na)software(tecka)cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu: V Hůrkách 2141/9, Stodůlky, (Praha 13), 158 00 Praha

2. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:


vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;


prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na sídlo prodávajícího. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

 

4. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

 

Vady zboží

 

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6. Povinnosti z vadného plnění máme nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Jste jinak oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li jste nám vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.

 

8. Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí vámi, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.

 

9. V záruční době nebo v době použitelnosti můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):


odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;


bezplatné odstranění vady opravou;


přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

10. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

11. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po oprav

ě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

13. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího. Je-li však v potvrzení námi vydaném ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro vás bližším, můžete uplatnit právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Jsme povinni vám vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené námi k provedení opravy.

 

14. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

15. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

16. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

 

17. Vezměte prosím také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 

Vyřízení reklamace

 

18. Nejpozději do tří pracov ních dnů rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.

 

19. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

20. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se naše odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

21. Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné.

O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám ho soud nemusí přiznat.

 

22. Zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

VII. Závěrečné ustanovení

1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,

 upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

 

4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 

5. Znění obchodních podmínek můžeme jako měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

7. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na licence(na)software(tecka)cz


Novinka
Skladem, obratem na e-mail
FIFA 23
761,67 Kč
629,48 Kč bez DPH